Turquase Cleaning

Duwijckstraat 17
B-2500 Lier

info@turquasecleaning.be

sales@turquasecleaning.be

tel.: 03/443 18 03

       03/443 18 02

fax: 03/443 18 05

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

  • Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
  • Het Bedrijf: Turquase Cleaning BVBA, met ondernemingsnummer 0502.700.916, met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de Klant werkzaamheden uitvoert.
  • De Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht geeft aan het Bedrijf en ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
  • Werkprogramma: een document waarop het Bedrijf in overleg met de Klant een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
  • De Plaats: het schoon te houden gebouw (onder andere bedrijfsgebouwen en kantoren, industriële bedrijven, productiehallen en magazijnen, publieke en private instellingen, KMO’s, business centers, winkelcentra, enz.), schip, bus, trein, sanitair, et cetera.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud en ziet hij/zij af van zijn/haar eigen algemene voorwaarden. De Klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van bestelling.

 

Artikel 3 – Offerte

a. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
b. Onze offertes zijn 1 maand geldig en worden opgemaakt zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven.
c. De prijzen vermeld op de offertes zijn aan herziening onderhevig in de mate dat de lonen, en de prijzen van de grondstoffen stijgen.
d. Al onze offertes zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door het Bedrijf. Bij eventuele materiële vergissing van onze diensten, zullen wij deze ten allen tijde kunnen rechtzetten zonder dat de Klant welke rechten ook kan putten uit de begane materiële vergissing.

Artikel 4 – Opdrachtbevestiging

a. De offerte wordt bindend na ondertekening of schriftelijke bevestiging door de Klant.
b. Nadat door het Bedrijf de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de Klant van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma, mag het Bedrijf er van uitgaan dat de Klant zich met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de Klant binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma het Bedrijf middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
c. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
d. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Klant geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt/werd begonnen.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 6 – Onderaanneming

Het Bedrijf zal de Klant op de hoogte stellen indien het geheel of een deel van de werken door derden zullen worden verricht, al dan niet in het kader van een onderaannemings-overeenkomst. Dit geldt evenwel niet voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden die occasioneel door derden zullen worden verricht.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het in onderling overleg vastgestelde werkprogramma worden uitgevoerd.
b. De Klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich ertoe om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten.
c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan het Bedrijf de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt.
d. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
e. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen en eventueel ook in het weekend, uitgezonderd de wettelijke feestdagen, doch na de activiteiten van de Klant. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de Klant, dan wel het Bedrijf, kan in overleg hiervan worden afgeweken.
Tenzij anders overeengekomen, zal het personeel vrijaf krijgen op wettelijke feestdagen waarvan het personeel van de Klant geniet met een minimum van één dag per jaar ter compensatie van de dag van de Gemeenschap. Deze dagen kunnen geen aanleiding geven tot een vermindering van het overeengekomen forfaitair factuurbedrag. Indien de Klant dit vraagt en indien daartoe reden bestaat, zal er eventueel ook op wettelijke feestdagen gewerkt kunnen worden tegen meerkost.
f. De Klant kan een periodiek onderhoud annuleren, mits dit 48 uur op voorhand mee te delen aan het Bedrijf. Indien dit niet gerespecteerd wordt, rekent het Bedrijf een kostprijs door van 2 uur onderhoud.
g. Ingeval er leveringstermijnen zijn afgesproken, zijn deze te allen tijde indicatief. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulering van de overeenkomst of de bestelling door de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst het Bedrijf elke eis tot schadevergoeding af die uit het niet-naleven van deze bepaling zou kunnen ontstaan.
h. Wanneer de wateraansluiting en/of elektriciteitsaansluiting defect is, dient de Klant het Bedrijf daarvan op voorhand te verwittigen zodat nutteloze verplaatsingskosten en uurlonen kunnen voorkomen worden. Zo de Klant nalaat dit te doen en het personeel van het Bedrijf doet een nutteloze verplaatsing, dan vallen uurlonen en verplaatsingskosten ten laste van de Klant.
i. Wanneer de wateraansluiting en/of elektriciteitsaansluiting defect raakt tijdens de werken, zal het personeel van het Bedrijf onmiddellijk terugkeren. Zo de Klant beslist dat de breuk tijdelijk is en het personeel de herstelling dient af te wachten, dan valt het uurloon ten laste van de Klant. De wachttijd of de nutteloze verplaatsing gepaard gaande met uurloon, zal afzonderlijk worden aangerekend.
j. Indien voor de uitvoering van bepaalde werken door het Bedrijf één of andere vergunning van de plaatselijke overheid of van gelijk welke andere instelling vereist is, zal de Klant hiervoor zorgen op zijn kosten.

Artikel 8 – Klachten

a. Elke klacht moet schriftelijk worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn.
b. Klachten over de uitvoering van de werken moeten binnen 48 uren na de uitvoering geformuleerd worden en dit op straffe van verval. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde volledig bevredigend voor de Klant en als dusdanig door hem aanvaard. De Klant weet dat hij de korte klachttermijn van 48 uur moet respecteren omdat bij latere klacht, gezien de aard der prestaties, een correcte controle onmogelijk zal zijn.
c. Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 – Hulpmiddelen en materiaal

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Het Bedrijf is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de Klant het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van de Plaats is het het Bedrijf toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen de Klant en het Bedrijf zullen voldoende afsluitbare ruimten voor materiaalopslag, zoals werkkasten en dergelijke, kosteloos ter beschikking worden gesteld, uitsluitend voor gebruik door het Bedrijf.
De Klant is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van het Bedrijf, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goede huisvader te bewaren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. Ingeval van verlies van deze bedrijfsmiddelen, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen die niet minder zal zijn dan 500,00 EUR.
De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van het Bedrijf. De Klant is gehouden om op eerste verzoek van het Bedrijf eraan mee te werken, dat het Bedrijf bedoelde goederen terug kan nemen.

Artikel 10 – De leiding van de werkzaamheden

Het personeel van het Bedrijf werkt uitsluitend onder de leiding, de supervisie en de verantwoordelijkheid van het Bedrijf.
In alle dringende gevallen dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de Klant. In die omstandigheden neemt de Klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich.

 

Artikel 11 – Schorsing van de werken

a. Elk geval van overmacht, zoals burger- of buitenlandse oorlog(en), stakingen, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen en/of machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische en meteorologische omstandigheden zoals aardbevingen en overstromingen, ongevallen, incidenten en dergelijke, en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van het Bedrijf, zijn personeel, zijn leveranciers of klanten teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geeft het Bedrijf het recht zijn verplichtingen op te schorten zonder een einde te stellen aan huidige overeenkomst, noch huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
b. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Klant, tijdelijk en ten hoogste 6 maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, kunnen het Bedrijf en de Klant overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregelen van de Klant uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 12 – Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de Klant en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het Plaats.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van het Bedrijf prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de Klant en met inachtneming van artikel 5 geschieden.
c. De prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten, materieel, inspectiewerk en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar vergoeding aangepast zonder voorafgaand bericht. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van het Bedrijf, tengevolge van een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal dus een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.
d. Behalve indien anders wordt overeengekomen, bevatten deze prijzen niet het ophalen van afval, het leveren van toiletpapier, handzeep, handdoeken in de toiletten en dergelijke, en de grote en de kleine plastiekzakken.
e. De Klant draagt alle kosten voor de levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water. Voor zover als nodig zal de Klant instaan voor alle vereiste toelatingen en vergunningen van welke aard ook en dit zonder dat het Bedrijf terzake enige verantwoordelijkheid kan dragen.
f. De BTW is steeds ten laste van de Klant.

Artikel 13 – Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, zijn facturen van het Bedrijf zonder enige vermindering of aftrek betaalbaar op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf en dit ten laatste op de vervaldag. De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op de bankrekening van het Bedrijf.
b. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week, hetzij van de kalendermaand, hetzij van de vierwekelijkse periode.
c. De facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van hun inschrijving in de boekhouding van het Bedrijf.
d. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
e. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal er een intrest van 12 % worden aangerekend tot datum van algehele betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de Klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 15 % op de onbetaald blijvende hoofdsom. De verwijlintrest en de schadevergoeding zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Zo de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de Wet van 08.08.2002 hoger zou zijn, zal deze laatste toegepast worden.
f. Het Bedrijf heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien de Klant, ondanks herinnering, weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
g. Alle kosten voortvloeiende uit een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10 % van de hoofdsom.
h. Het is de Klant niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op het Bedrijf te verrekenen met openstaande facturen.
i. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van facturen moet op straffe van verval aangetekend worden ingediend binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
j. Het niet nakomen van om het even welke verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder van de betalingsvoorwaarden, zal het Bedrijf toelaten zijn prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, en met behoud van alle rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.
k. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de Klant het Bedrijf om te allen tijde, i.e. zowel alvorens te leveren, als met levering voort te gaan, een bankwaarborg te vragen van de Klant voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Zolang deze waarborg niet gesteld is, is het Bedrijf gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van geleverde goederen gaat eerst over op de Klant nadat deze aan het Bedrijf alle verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan met inbegrip van eventuele kosten, vergoedingen en intresten, alsmede na betaling van alle facturen en openstaande bedragen. De Klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkel wijze beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

a. Het Bedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van het personeel van de Klant, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of nalatigheid van het Bedrijf, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden, uitsluitend wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld in hoofde van het Bedrijf, diens personeel of onderaannemers.
b. Die aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar of de BA-verzekering van het Bedrijf wordt uitbetaald.
c. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, schriftelijk worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor schade die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de Klant wordt toegebracht en die te wijten is aan opzet of grove schuld van het Bedrijf, zijn personeel of onderaannemers, op een hoger bedrag per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die het Bedrijf heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de Klant.
d. De schade, zoals bedoeld in lid a, waarvoor het Bedrijf tot aan het genoemde of overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
e. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor breuk of schade aan neon-installaties, lampen en lichtbuizen, krassen in ruiten, vensters en spiegels, inkrimping en/of verkleuring van tapijten ten gevolge van een reiniging, evenals voor schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte toestand van de gebouwen, installaties, meubilair, materieel, eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken, enz. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed, met uitsluiting van vermogens- en gevolgschade. Het Bedrijf aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, e.d.m.
f. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is het Bedrijf niet aansprakelijk. De Klant vrijwaart het Bedrijf voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
g. De Klant is verplicht om een schade binnen de 8 dagen na het schadevoorval te melden, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 16 – Relatiebeding

a. Het is de Klant niet toegestaan om gedurende de duur van de overeenkomst tussen de Klant en het Bedrijf en tevens gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van daarvan, personeel van het Bedrijf in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten het Bedrijf om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Klant.
b. Het is de Klant ook niet toegestaan om zowel tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van het Bedrijf met het Bedrijf, als tijdens de opzeggingsperiode of gedurende de 3 maanden volgend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ten gevolge van opzegging of contractbreuk, personeel van het Bedrijf in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten het Bedrijf om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Klant.
c. In de gevallen bepaald onder a en b van dit artikel, zal de Klant een schadevergoeding betalen aan het Bedrijf, gelijk aan het dubbel van de lonen, wedden, vergoedingen en diverse lasten, die het bedrijf heeft gedragen voor het betreffende personeel gedurende de laatste 3 maanden van tewerkstelling in het Bedrijf.

Artikel 17 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Het Bedrijf heeft evenwel het recht de overeenkomst op te zeggen mits een vooropzegperiode te respecteren van 30 dagen, dit zonder dat de Klant enigerlei schadevergoeding kan vorderen.
c. De Klant kan de overeenkomst van bepaalde duur niet opzeggen. Hij kan wel de overeenkomst van onbepaalde duur opzeggen mits een vooropzegperiode te respecteren van 3 maanden per aangetekend schrijven.
Indien de Klant deze opzegperiode niet respecteert of de overeenkomst van bepaalde duur eenzijdig verbreekt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van enerzijds 3 maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) of anderzijds tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen contractbedrag (van bepaalde duur).
d. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
- de wederpartij uitstel van betaling aanvraagt;
- de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 18 – Geschillen – Bevoegdheid en Toepasselijk recht – Geldigheid

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting ter berechting worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Mechelen.
b. Op deze overeenkomst, evenals op alle geschillen die hieruit voortvloeien, is het Belgisch recht van toepassing.
c. Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht.